Assessorament i Planificació Fiscal General

Assessorem en relació amb tots els impostos que componen el sistema fiscal espanyol:

  • Impost sobre Societats
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Impost sobre el Valor Afegit
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
  • Impostos locals

En aquesta àrea destaca especialment l'assessorament i la planificació de l'Impost sobre Societats tant en les activitats ordinàries de l'empresa –planificació fiscal del tancament com en les operacions especials com, per exemple, les reestructuracions societàries, compravendes d'empreses, fusions, escissions, successió a l'empresa familiar, etc.

En aquest camp tenim una àmplia experiència en l'assessorament d'empreses familiars nacionals que pertanyen al sector de l'alimentació, la distribució, el tèxtil, indústries gràfiques, empreses metal·lúrgiques, entitats asseguradores, empreses constructores i immobiliàries, entitats esportives i del sector serveis (publicitat, informàtica, consultoria, treball temporal, etc.) així com d'empreses multinacionals, per la qual cosa es pot afirmar que cobrim pràcticament totes les operacions i sectors que es poden desenvolupar en l'àrea fiscal de l'empresa.

Actuacions d’Inspecció davant l’Administració

Col·laborem amb els clients o portem directament la direcció de les actuacions motivades per les comprovacions de la Inspecció Financera i Tributària.

En aquest sentit, els nostres professionals proporcionen les orientacions que s'han de tenir en compte davant d'una comprovació per part de la Hisenda Pública i es responsabilitzen de les actuacions representant la companyia davant la Inspecció.

D’altra banda, també col·laborem amb els clients i els assessorem en la preparació i presentació de tots els documents i tràmits en qualsevol tipus d’actuació que es pot realitzar davant l'Administració Tributària, des de contestar un simple requeriment d'informació fins a presentar consultes tributàries sobre els diferents impostos, sol·licituds de fraccionament o ajornament de deutes tributaris, presentació de plans especials d'amortitzacions, acords previs de valoració d'operacions vinculades, comunicació d'operacions de fusió i escissió, etc.

Dret Mercantil

Assessorament en Dret de Societats, actuant com a secretaris dels consells d’administració de societats mercantils. Aquesta especialitat inclou els serveis de constitució de societats mercantils i modificacions dels seus estatuts socials; l’assessorament en la implementació dels nous projectes empresarials; l’elaboració i negociació de tots els acords requerits en processos d'adquisició de societats, incloent-hi la prèvia revisió legal i fiscal; reestructuració d'empreses, reordenacions societàries, transformacions d'entitats mercantils i reestructuracions de grups mitjançant capitalitzacions de crèdits, fusions, escissions, cessions globals d'actiu i passiu, etc.; la negociació, assessorament i execució d'acords entre societats, UTE, joint venture, etc.; l’anàlisi dels tipus de responsabilitat en què poden incórrer els administradors d'empreses en situacions d’insolvència o properes a la insolvència, i en actuacions que els hi són pròpies; l’elaboració de pactes d'accionistes, negociació i elaboració de protocols familiars; negociació i assessorament sobre les matèries pròpies tractades en aquests documents; l’elaboració i la negociació de tot tipus de contractes empresarials, estatuts, reglaments i apoderaments; realització de Due Diligence; assessorament en estructurar i organitzar la successió empresarial i patrimonial; assessorament preventiu en situacions pre-concursals i direcció lletrada de concursos de creditors.

Així mateix, prestem assessorament en operacions bancàries, com ara préstecs o crèdits, finançaments bancaris sindicats, finançament de projectes, finançament d’actius, finançament d’adquisicions i altres productes financers.

Fiscalitat Internacional

Els professionals d'aquesta àrea assessorem als nostres clients tant en relació amb les inversions que puguin dur a terme a l'exterior, com en relació amb les inversions que els no residents realitzen a Espanya, i ens encarreguem dels aspectes fiscals i dels tràmits que s'han de fer davant les autoritats de control de canvis (Direcció General de Comerç i Inversions). Realitzem també assessorament a Companyies sobre la planificació i el tractament impositiu en casos d’expatriacions.

Així mateix, assessorem en el tractament, interpretació i el tipus aplicable de tributació directa i indirecta, d'acord amb els convenis subscrits per Espanya per evitar la doble imposició internacional.

També ens encarreguem d’elaborar els documents referents a l’anàlisi de preus de transferència de caràcter obligatori per la Llei de l’Impost sobre Societats sota determinades característiques del Grup de Societats.

Dret Civil

Assessorem els clients en matèries com ara: (i) Arrendaments Urbans per a la preparació de la relació arrendatària, la interpretació del compliment de les clàusules del contracte o l’exercici d’accions per a la seva aplicació; (ii) en actuacions sota el prisma del Dret Immobiliari, en les quals sigui necessari l’establiment d’un règim jurídic entre els agents que intervenen en el procés de construcció o gestió de l’immoble; (iii) en matèries de Propietat Horitzontal, tant en les actuacions realitzades al si de la junta de propietaris com fora d’ella; (iv) en assumptes de Dret de Família, en situacions de separació conjugal, divorcis, negociacions relatives a custòdia dels fills i accions de filiació i incapacitacions; i, (v) en Dret de Successions, a través de contractes successoris, testaments i en adjudicacions d’herències testamentàries i intestades.

Successions i donacions

Realitzem l’anàlisi i la planificació fiscal davant la disjuntiva entre tributar per l’ impost sobre successions o tributar realitzant donacions en vida. Cada cas es particular i únic i tenim gran experiència en dur a terme aquest tipus de planificació.

També col·laborem amb els clients i els assessorem en la preparació i presentació de tots els documents i tràmits en relació a aquest tipus de actuació.

Estructura de Grups, fusions i escissions

Realitzem l’anàlisi i la planificació fiscal de Reestructuracions Empresarials des del punt de vista fiscal i mercantil, tant amb l’ integració de societats adquirides a tercers, com de reestructuracions pròpies de grups d’empreses a través de fusions, escissions, bescanvi de valors, etc...

D’una banda, des del punt de vista mercantil, formalitzem la contractació d’operacions d’adquisició, a més a més d’altres tipus d’operacions de reestructuració. Col·laborem amb els nostres clients a l’hora de formalitzar l’operació davant notari i en l’ inscripció al Registre Mercantil.

D’altra banda, des del punt de vista fiscal, estudiem i assessorem les diferents alternatives a l’operació de reestructuració i planifiquem i preparem les declaracions davant l’Administració de les operacions corresponents.